مردم شهرستان مریوان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» خواستار برخورد قاطع با جنایتکاران شدند.

مردم شهرستان مریوان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» خواستار برخورد قاطع با جنایتکاران شدند و تجاوزات صهیونیست ها در غزه را محکوم کردند.