سایت خبری تحلیلی

آرشیو اخبار / بایگانی پیوند سایتی RSS
گزارش
سه شنبه 18 دی 1397 / 13:52|کد خبر : 3529|گروه : اجتماعی

خشونت‌های پنهانی که پنهان نیست

خشونت‌های کلامی، استفاده از الفاظ رکیک در محیط‌های عمومی، کتک زدن زنان و بسیاری دیگر از این دست رفتارها به عنوان خشونت پنهان نام برده می‌شود که پنهان نیست و این مشکل اساسی ریشه در فقر فرهنگی یک جامعه دارد.

خشونت‌های کلامی، استفاده از الفاظ رکیک در محیط‌های عمومی، کتک زدن زنان و بسیاری دیگر از این دست رفتارها به عنوان خشونت پنهان نام برده می‌شود که پنهان نیست و این مشکل اساسی ریشه در فقر فرهنگی یک جامعه دارد.

به گزارش زریوار خبر، به هنگام تشکیل یک اجتماع انسانی، قواعدی را بر مبنای اصول شهروندی قرار می‌دهند، این اصول گاهی نانوشته است و افراد جامعه ملزم به انجام و یا انجام ندادن یک سری رفتارها هستند.


اصولی که مستقیماً با سلامت شهروندان جوامع ارتباط دارد، از جمله نحوه برخورد با یکدیگر، عدم تعرض به حریم شخصی، احترام متقابل به یکدیگر و بسیاری از موارد زیر پوستی دیگر که هر شهروندی ملزم به انجام آن است.


نفی هرکدام از این اصول اخلاقی موجب می‌شود که سلامت روحی و روانی جامعه به خطر بیفتد و قطعاً این امر در درازمدت بازده فکری و عملی یک جامعه را پایین می‌آورد.


موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده و یا خیلی‌ها از بازگو کردن وقایع اتفاق افتاده در این خصوص شرم دارند، خشونت‌های پنهان و مریض‌گونه تعداد زیادی از مردان است که در فضاهای عمومی و غیرعمومی انجام می‌شود.


در جوامعی که زن جنس دوم بوده و هرگونه اعتراض به مردان، مبنی بر مشکل اخلاقی خود فرد است سکوت بهترین گزینه برای ادامه زندگی در محیطی بسته و سنتی خواهد بود.


اذیت و آزار در تاکسی، خشونت‌های کلامی و استفاده از الفاظ رکیک در محیط‌های عمومی و بسیاری دیگر این دست رفتارها به عنوان خشونتی پنهان نام برده می‌شود که پنهان نیست و این مشکل اساسی ریشه در فقر فرهنگی و سلطه یک جامعه مردسالار دارد.


متأسفانه آماری در این باره وجود ندارد و این خاصیت خشونت‌های پنهان است و همانطور که گفته شد قانونی درباره آن وضع نشده و بیشتر یک ناهنجاری تلقی می‌شود و آگاه‌ترین فرد نیز شاید سکوت را بهترین راه‌حل بداند.


راه‌‌حل‌های اینگونه که در مقابل یک ضد فرهنگ ارائه می‌شود موجب تشدید این رفتار خشونت‌آمیز و آزاردهنده خواهد شد و شاید یکی از دلایل آن عدم شناخت قراردادهای اجتماعی و یا فراتر از آن، شیوع یک بیماری جنسی فراگیر در بین برخی مردان یک اجتماع است.


زنان بسیاری تجربه آزار در تاکسی، متلک شنیدن، تحقیر شدن و فراتر از این‌ها را نیز تجربه کرده‌اند و این موضوع در بیشتر مواقع مسکوت می‌ماند و یا در نهایت با دوری از موقعیت مورد نظر پایان می‌یابد، چراکه در ذهن فرد این باور رسوخ کرده که مقصر خود قربانی است.


جدای از اینگونه رفتارها که هیچگونه بازخورد مثبتی ندارد و با تشدید رفتار شخص ناهنجار ادامه می‌یابد رفتارهایی مانند اعتراض و تذکر دادن نیز در بعضی موارد کارساز نیست.
لیلا. ص دانشجو است و خود بسیاری از این قبیل رفتارهای آزاردهنده را تجربه کرده است.

وی می‌گوید: من اکثر وقت‌ها روی صندلی جلو تاکسی می‌نشینم، اما چند هفته پیش سوار تاکسی شدم و صندلی جلویی خالی نبود، مردی کنارم بود و در طول مسیر هرچه خودم را به درب تاکسی می‌چسباندم بیشتر خود را به من نزدیک می‌کرد به شدت عصبی شده بودم و نمی‌دانستم اگر تذکر دهم رفتار بقیه در برابرش چگونه خواهد بود.


این شهروند می‌افزاید: دلم را به دریا زدم و گفتم لطفاً خود را جمع کنید جایم راحت نیست، مرد نیز با حالتی تهاجمی که از قبل پیش‌بینی می‌کردم و با چند واژه زننده من را متهم به دروغگویی کرد و راننده و افراد دیگری که در تاکسی بودند هیچ واکنشی نشان ندادند.


از او می‌پرسم چرا قبل از اینکه رفتارش را تشدید کند به او تذکر ندادی؟ نمی‌دانم شاید ترس از آبرو و اینکه همیشه به ما دختران گفته‌اند اگر اعتراض کنی مردم اولین نفر خودت را مقصر می‌دانند باشد.


متأسفانه برای اینگونه اقدامات ضداجتماعی مجازاتی تعیین نشده و در کل تنها افکار عمومی آن را محکوم می‌کنند، اما در صورت عدم کنترل این رفتارها بازتولید خشونت به گونه‌ای نمادین در جامعه فوق اعمال می‌شود.


بسیار دشوار خواهد بود که بتوانیم آمار دقیقی از این خشونت‌ها به دست بیاوریم، حتی اگر مطالعه خود را در درون یک شهر محدود کنیم از آنجا که بسیاری از این فعالیت‌های مجرمانه، حالت مخفی دارند هرگز به مراجع رسمی گزارش داده نمی‌شوند.

 

همیشه زنان قربانیان مزاحمت‌ها هستند

نکته مهم در مزاحمت‌ها این است که همواره از سوی مردان در مکان‌های عمومی یا نیمه عمومی اعمال می‌شود و قربانیان آنها همیشه زنان هستند. یعنی ما در اینجا با بزهکاری بە نام مرد و بزە دیدەای بە نام زن روبرو هستیم.


این فعال حوزه زنان خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد زنان هرگز شکایت خود را مطرح نمی‌کنند، بە دلیل اینکە از همان دوران نوجوانی و حتی کودکی با این نوع تبعیض جنسیتی روبرو هستند کە مکان عمومی را ناامن کردە و امکان ارتکاب جرم علیە زنان را تشدید می‌کند، پس وقتی شکایتی وجود ندارد، مجازاتی نیز در کار نیست.

 

عزیزی می‌افزاید: حمایـت قانونـی و افتـراق جنسـیتی، بـرای نخسـت بـار در قوانیـن ایـران، بنـد 17 مـاده 3 آییـن نامـه امـور خالفـی مصـوب 1324 صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح مـی کرد، کسـانی کـه دخترها، پسـرها و زن‌هـا را مصـرا تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از چهار روز تـا 7 روز و از 50 تـا 100 ریـال غرامـت محکـوم می‌شـوند. پـس از انقلـاب، در تقسـیم‌بنـدی انـواع توهیـن مشـدد، قانونگـذار تنهـا در یـک مـاده قانونـی زن و طفـل بـودن را از مـوارد تشـدید جـرم توهیـن دانسـته اسـت.

 

این فعال امور زنان تصریح کرد: بسیاری از زنان ما حتی با این قوانین آشنا نیستند و از روند قضایی این جرم علیە خود اطلاعی ندارند، همچنان کە مردان بسیاری نیز از تعریف و مصادیق این جرم اگاه نیستند و قطعا اطلاع از تعاریف جرم و مجازات مجرمین در سطح جامعە بە کاهش این آزار و اذیت‌ها می‌انجامد.
به گفته وی، نکتە مهم دیگر این است کە چنانچـه زن شاکی باشد، ممکن است بـا انواعی از توهین‌ها و اتهامات جدیـد مبنی بـر اینکه خودت مقصر هستی؛ زیرا پوشش و پویـش الزم و هنجارها را رعایـت نکرده‌ای مواجه شود، در اینجـا قربانی و بـزهکار جایگاهشان عوض می‌شود، طبیعی است کـه ذی‌نفـع، از پیگیـری و شکایت خود منصرف شود.


عزیزی خاطرنشان کرد: جبران خساراتی کـه در تعاریف قانونی از آن به عنوان خسارات معنـوی یـاد شـده، نیـز در ایـن ماده‌های قانونی دیده نمی‌شود.

 

گزارش از: سیده الهه الیاسی
منبع: فارس

 

انتهای پیام/

 

ZariwarKhabar Telegram Channel

برچسب ها

خشونت دعوا درگیری زندان زن

بازدید ها : 2838

نظرات بینندگان :

شهروندم نه صرفا شهر نشینیکشنبه 20 تیر 1395 | 05:24

3
0

دوستان اگر میخواهید نوشته هارو درک کنید در ساعات شلوقی شب یه دور پیاده پارک شانو رو دور بزنید تا ببینید چه الفاظ رکیک و چه دید هایی و چه حرکات نا هنجاری از یک سری از جوانان تکرار میکنم یک سری نه همه جوانان میبینید در حدی که اگر فرزند خردسال یا خداییییی ناکرده همرا خانواده و زنان جوان خانواده باشید مسلما با سری پایین و شرمندگی از خانواده مسیر رو تموم میکنید.

5
2
Roza دوشنبه 21 تیر 1395 | 18:04

شما از یه کیلومتری پارک شاانو رد بشی متوجه میشی جای مجردا س ! درنتیجه مجبور نیستین ازاونجا رد بشین..... دفع خطر احتمالی عقلا واجبه!!!

0
0
پاسخ به rozaخان چهارشنبه 19 دی 1397 | 01:29

چرابایدیه پارک به این بزرگی وخوش نامی جای مجرداباشه!؟نبایدردشد؟این حل مسئلس؟منظورفرهنگ سازیه نه اینکه سرت مثل کبک توبرف باشه.چه شانو چه خیابون یاپارک های دیگه..

پاسـخ

صدای مردمیکشنبه 20 تیر 1395 | 08:48

7
0

واقعاً به موضوع خوبی پرداختید متأسفانه خانواده در خیابان های مریوان اصلاً امنیت روانی ندارد هر جا که میری تو کوچه و خیابان حرف زشت میشنوی

پاسـخ

يك شهروند سندجيیکشنبه 20 تیر 1395 | 11:29

4
0

باسلام اين گزارش گوشه اي كوچك از هزاران گرفتاري است كه روزانه در گوشه و كنار شهر ها براي زنان پيش مي آيد من به جرات مي گويم در اين باره صدا و سيما و امور بانوان استانداري و فرمانداري ها و بخشداري ها و امور بانوان ادارات كه فقط يك ابلاغ خشك و خالي دارند و قوه قضاييه كه امر رسالت آگاه سازي جامعه به عهده دارد مقصر اصلي هستند چون زنان و دختران آگاهي ندارند اگر كسي مزاحم آن ها شد از خود دفاع كنند بايد هم دفاع كرد چون بعضي از مردان گرگ صفت از سكوت شرمانه زنان سوءاستفاده مي كنند فكر مي كنند اگر مزاحم زني شدند و اگر او سكوت كرد سكوت او به معني هرزه بودن آن است ديگر فكر نمي كنند سكوت او شرمانه است چون زنان اگر امروز در جامعه ما بر عليه مزاحمين نواميس قد علم كنند جامعه فورا بر چسب هرزه بودن بر اين زن فداكار مي چسبانند

پاسـخ

رضاسه شنبه 18 دی 1397 | 18:55

4
0

سلام : با تشکر از دوستانی که در مورد مشکلات پارک شانو و محیط اطراف پارک مواردی رو ذکر کردن منم به نوبه خودم این رو هم اضافه کنم که چد سال است که میگن برای جمع کردن قلیان در محیط پارک اقدام میشه ولی بدتر شده خانواده ها برای تفریح و استراحت آنجا میروند باید کنار یک سری مجرد بشینند که مشغول کشیدن قلیانند که برای بچه ها بد آموزی داره
مورد دیگر بازار سر پوشیده مریوان هست که متاسفانه شده جای بعضی افراد اراذل و اوباش که کارهای غیر اخلاقی از آنها سر میزند که قابل گفتن نیست من به نوبه خودم حاضر نیستم خانوادهام رو به تنهایی برای خرید اونجا بفرستم مسولین لطفا رسیدگی کنند.

پاسـخ

Mehyarسه شنبه 18 دی 1397 | 19:16

1
1

این مسئله مثل ی پازل میمونه اگه بهش فکر کنیم به ریشه های زیادی میرسی و بهترین راه این که زنان از عبور در مکان هایی اینگونه پرهیز کنند.درواقع این مشکل در همه جهان وجود داره و هنوز مشکل جهانیش حل نشده.

پاسـخ

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت زریوارخبر در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
* به دلیل تراکم نظرات ممکن است نظر شما با تاخیر تایید شود.

نام *
 

کد امنیتی